Download Press Release
ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคใต้
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยแชมป์ประจำภาคจะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
 • แชมป์ประจำภาคใต้

  นายอนิศ สุไลมาน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
  ที่ปรึกษา อาจารย์มีชัย วงศ์แดง

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  นายธนภัทร แก้วกระจก

  โรงเรียนนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  ที่ปรึกษา อาจารย์ชวนี ปุริโสดม

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  นางสาวจินต์จุฑา อินทรสังขนาวิน

  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  ที่ปรึกษา อาจารย์ประณาลี เมฆาระ

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นายพงศภัค สร้างสมจิตร์

  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  ที่ปรึกษา อาจารย์เครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว

 • รองชนะเลิศอันดับ 4

  นางสาวริฎา เจะมะ

  โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
  ที่ปรึกษา อาจารย์อัสนี ฮะยีหามะ