ผลการแข่งขัน
NJ Spelling Bee 2016

รอบคัดเลือกประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

By Magnolia Ginkgo Plus

northeast
northeast

ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 คน ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ ชั้น 1

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เพื่อเข้าไปชิงชัยกันในรอบชิงชนะเลิศ เรียกได้ว่าผู้เข้าแข่งขันต่างฝ่าด่านสุดหินหลายด่านมากๆ เพื่อเข้าไปชิงชัยในระดับประเทศต่อไป รวมไปถึงการเฟ้นหาสุดยอดแชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศเกาหลีใต้ จะเป็นใครไปดูโฉมหน้ากันเลย

northeast
แชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชมป์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวมะลิ มณีรัตน์

จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษา อาจารย์วิรัช พิมพา

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายธรรมธร อินทรักษา

จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

ที่ปรึกษา  อาจารย์นงพงา กนกพินิต

รองชนะเลิศอันดับ 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุธาสินี ศรีสมบัติ

จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ที่ปรึกษา อาจารย์วิรัช พิมพา

รองชนะเลิศอันดับ 3

รองชนะเลิศอันดับ 3

นางสาวกัญญาณัฐ คำนวนไว

จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

ที่ปรึกษา อาจารย์นัฐชิยา นาคคงคำ

รองชนะเลิศอันดับ 4

รองชนะเลิศอันดับ 4

นายณัฐธีร์ ฤทธิเดชเกรียงไกร

จากโรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

ที่ปรึกษา อาจารย์เกศรา มีลาภ

ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

1. นายอดิศักดิ์ ทองยา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
2. นางสาวอันนา แพทย์เพียร โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี
3. นางสาวปาลิดา ปวงสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
4. นางสาวปาริชาติ มัดจุปะ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
5. นางสาวปรียาภัส วีระนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
6. นางสาวธัญชนก มุมทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
7. นางสาวพิชญา ไชยทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
8. นางสาวพัณณิตา พุฒชา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
9. นายพันธวิศ กิตติสุวรรณ โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
10. นายก้องสกุล อนุชา วงษ์สวรรค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอชุมพวง นครราชสีมา
11. นางสาวกชกร เข็มทองหลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ขอนแก่น
12. นายปาณัสม์ อรรถวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
13. นางสาวภูน้ำฟ้า ฑีฆายุพันธุ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
14. นางสาวเพ็ญพิชชา มุ่งงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
15. นางสาวพิชามญชุ์ ศักดิ์รัตนอัมพร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา
16. นายภาณุวิชญ์ อนุสนธิ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม
17. นายณัฐวรัญ หาญวลินโรจน์ โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี
18. นางสาวสิริกร บุพศิริ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
19. นายกรกช กมลศิริ โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
20. นายชาญชัย วารี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นครพนม

ภาพบรรยากาศ

รายการย้อนหลัง

ข่าวการแข่งขัน

Sponsored by

northeast
northeast
northeast
northeast
northeast
northeast
northeast

Organized by

northeast
northeast
northeast
northeast
northeast
northeast
northeast
northeast