Zapin

ไปมาเลเซีย ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนก็ต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเขาก่อน ไปทำความรู้จักกับประเพณีหรือการละเล่นของชาติเขาให้ดี จะได้นำมาเล่าต่อได้ไม่รู้จบ

 Lastest News