C.I.Q.

เคยเห็นตัวย่อนี้ในสนามบินบ้างไหม C.I.Q. คือบริการสำหรับผู้โดยสารขาออกต่างประเทศที่ต้องการความรวดเร็วในการต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินต่างประเทศ โดยผู้โดยสาร C.I.Q. นี้จะผ่านการตรวจจากด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกันพืชและสัตว์มาแล้วจากสนามบินที่ทำการเช็คอิน ซึ่งจะต้องมีบริการ C.I.Q. ด้วย จากนั้นจึงมาต่อเครื่องที่สนามบินอื่นภายในประเทศ ผู้โดยสาร C.I.Q. สามารถเดินทางออกต่างประเทศได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เช่น ผู้โดยสาร C.I.Q. เดินทางจากภูเก็ตมาต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิเพื่อเดินทางสู่อังกฤษ เป็นต้น

 Lastest News