| 

All about Throne

เหล่านี้คือคำศัพท์ที่สื่อภาษาอังกฤษใช้พูดถึงราชวงศ์หรือพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ รู้ไว้ต่อไปจะได้อ่านข่าวแล้วไม่ งง

 

Comments


Leave a reply

* Your comment

* Name

* EmailLastest News