How to write

หลังจากสร้างประโยคซับซ้อนกันด้วย adjective clause เป็นแล้ว คราวนี้มาซับซ้อนด้วย adverb clause กันบ้าง อ่านบ่อยๆ ค่อยๆ อ่าน เดี๋ยวก็เขียนเก่งแล้วล่ะ

PASSAGE READING

  Lastest News