| 

Language

ภาษาทางการของประเทศเวียดนามคือภาษาเวียดนามแต่เดิมนั้นภาษาเวียดนามจะถูกเขียนด้วยอักษรจีนแต่ในปัจจุบันได้ใช้อักษรโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้เครื่องหมายเสริมอัทอักษรเป็นวรรณยุกต์ส่วนการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจนั้นจะมีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนด้วย มาดูตัวอย่างกันเลย

 

Comments


Leave a reply

* Your comment

* Name

* EmailLastest News